توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1006   سنتز یک ماده رنگزای اسیدی جدید بر پایه نفتالیمید و بررسی خواص رنگرزی آن بر روی پلی آمید
نویسندگان: دکتر مژگان حسین نژاد - دکتر کمال الدین قرنجیگ
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1200   بیوسنتز رنگینه فلورسنت پیوردین از باکتری سودوموناس آئروژینوزا
نویسندگان: مهندس مینا سادات لقایی خولنجانی - دکتر فرزانه علی حسینی - دکتر حسین ایزدان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1225   بررسی خاصیت جذب آب سطحی حوله‌های تولیدشده از نخ های پنبه‌ای پس از رنگرزی دومرحله‌ای با رنگینه‌ی مستقیم و رنگینه‌ی بازیک
نویسندگان: مهندس فاطمه آقامحمدی - دکتر حسین ایزدان
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1105   تأثیر پلاسما و کیتوسان بر چاپ کالای پنبه ای با رنگزای مستقیم
نویسندگان: دکتر امین الدین حاجی - مهندس رضوان محمودی هاشمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1264   چاپ اسپری پارچه پنبه ای اصلاح شده با پلاسمای سرد با رنگزای راکتیو
نویسندگان: مهندس فاطمه پاکدل - مهندس اعظم اسماعیلی - دکتر محمد خواجه مهریزی - دکتر سید منصور بیدکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله