ارائه مجازی مقاله

# عنوان تعداد مقاله
1 ریسندگی، بافندگی و بی بافت (پوستر) 20 ورود به کلاس
2 منسوجات هوشمند و فنی (پوستر) 36 ورود به کلاس
3 رنگ، رنگرزی، چاپ و تکمیل(پوستر) 26 ورود به کلاس
4 نانو و زیست فناوری (پوستر) 19 ورود به کلاس
5 محیط زیست و انرژی (پوستر) 9 ورود به کلاس
6 پلیمر ، الیاف و الکتروریسی (پوستر) 15 ورود به کلاس
7 صنعت پوشاک، مد و طراحی پارچه و لباس (پوستر) 23 ورود به کلاس
8 مدیریت و کنترل کیفیت در نساجی (پوستر) 11 ورود به کلاس
9 فرش، بافته های سنتی، کفپوش های ماشینی و چرم (پوستر) 7 ورود به کلاس
10 فرش، بافته های سنتی، کفپوش های ماشینی و چرم - نشست 1 6 ورود به کلاس
11 رنگ ، رنگرزی، چاپ و تکمیل نشست 1 5 ورود به کلاس
12 رنگ ، رنگرزی، چاپ و تکمیل نشست 2 5 ورود به کلاس
13 رنگ، رنگرزی، چاپ و تکمیل نشست 3 5 ورود به کلاس
14 رنگ ، رنگرزی، چاپ و تکمیل نشست 4 5 ورود به کلاس
15 نانو و زیست فناوری نشست 1 5 ورود به کلاس
16 نانو و زیست فناوری نشست 2 6 ورود به کلاس
17 ریسندگی، بافندگی و بی بافت نشست 1 5 ورود به کلاس
18 ریسندگی، بافندگی و بی بافت نشست 2 5 ورود به کلاس
19 ریسندگی، بافندگی و بی بافت نشست 3 5 ورود به کلاس
20 پلیمر، الیاف و الکتروریسی نشست 1 5 ورود به کلاس
21 پلیمر، الیاف و الکتروریسی نشست 2 5 ورود به کلاس
22 پلیمر، الیاف و الکتروریسی نشست 3 5 ورود به کلاس
23 پلیمر، الیاف و الکتروریسی نشست 4 5 ورود به کلاس
24 صنعت پوشاک، مد و طراحی پارچه و لباس نشست 1 4 ورود به کلاس
25 صنعت پوشاک، مد و طراحی پارچه و لباس نشست 2 5 ورود به کلاس
26 صنعت پوشاک، مد و طراحی پارچه و لباس نشست 3 5 ورود به کلاس
27 صنعت پوشاک، مد و طراحی پارچه و لباس نشست 4 6 ورود به کلاس
28 منسوجات هوشمند و فنی نشست 1 4 ورود به کلاس
29 منسوجات هوشمند و فنی نشست 2 5 ورود به کلاس
30 منسوجات هوشمند و فنی نشست 3 5 ورود به کلاس
31 منسوجات هوشمند و فنی نشست 4 5 ورود به کلاس
32 منسوجات هوشمند و فنی نشست 5 5 ورود به کلاس
33 محیط زیست و انرژی - نشست 1 5 ورود به کلاس
34 مدیریت و کنترل کیفیت در نساجی - نشست 1 5 ورود به کلاس