توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله

# عنوان تعداد مقاله نظرات
1 ریسندگی، بافندگی و بی بافت (پوستر) 20 9 ورود به نشست
2 منسوجات هوشمند و فنی (پوستر) 37 9 ورود به نشست
3 رنگ، رنگرزی، چاپ و تکمیل(پوستر) 30 6 ورود به نشست
4 نانو و زیست فناوری (پوستر) 19 2 ورود به نشست
5 محیط زیست و انرژی (پوستر) 11 0 ورود به نشست
6 پلیمر ، الیاف و الکتروریسی (پوستر) 18 1 ورود به نشست
7 صنعت پوشاک، مد و طراحی پارچه و لباس (پوستر) 26 3 ورود به نشست
8 مدیریت و کنترل کیفیت در نساجی (پوستر) 13 1 ورود به نشست
9 فرش، بافته های سنتی، کفپوش های ماشینی و چرم (پوستر) 7 3 ورود به نشست
10 فرش، بافته های سنتی، کفپوش های ماشینی و چرم - نشست 1 6 3 ورود به نشست
11 رنگ ، رنگرزی، چاپ و تکمیل نشست 1 5 1 ورود به نشست
12 رنگ ، رنگرزی، چاپ و تکمیل نشست 2 5 0 ورود به نشست
13 رنگ، رنگرزی، چاپ و تکمیل نشست 3 5 0 ورود به نشست
14 رنگ ، رنگرزی، چاپ و تکمیل نشست 4 5 1 ورود به نشست
15 نانو و زیست فناوری نشست 1 5 0 ورود به نشست
16 نانو و زیست فناوری نشست 2 6 1 ورود به نشست
17 ریسندگی، بافندگی و بی بافت نشست 1 5 0 ورود به نشست
18 ریسندگی، بافندگی و بی بافت نشست 2 5 0 ورود به نشست
19 ریسندگی، بافندگی و بی بافت نشست 3 5 0 ورود به نشست
20 پلیمر، الیاف و الکتروریسی نشست 1 4 0 ورود به نشست
21 پلیمر، الیاف و الکتروریسی نشست 2 5 1 ورود به نشست
22 پلیمر، الیاف و الکتروریسی نشست 3 5 1 ورود به نشست
23 پلیمر، الیاف و الکتروریسی نشست 4 5 0 ورود به نشست
24 صنعت پوشاک، مد و طراحی پارچه و لباس نشست 1 4 1 ورود به نشست
25 صنعت پوشاک، مد و طراحی پارچه و لباس نشست 2 5 0 ورود به نشست
26 صنعت پوشاک، مد و طراحی پارچه و لباس نشست 3 5 1 ورود به نشست
27 صنعت پوشاک، مد و طراحی پارچه و لباس نشست 4 6 1 ورود به نشست
28 منسوجات هوشمند و فنی نشست 1 4 2 ورود به نشست
29 منسوجات هوشمند و فنی نشست 2 5 2 ورود به نشست
30 منسوجات هوشمند و فنی نشست 3 5 1 ورود به نشست
31 منسوجات هوشمند و فنی نشست 4 5 7 ورود به نشست
32 منسوجات هوشمند و فنی نشست 5 5 0 ورود به نشست
33 محیط زیست و انرژی - نشست 1 5 1 ورود به نشست
34 مدیریت و کنترل کیفیت در نساجی - نشست 1 5 1 ورود به نشست